OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

HAPPY CAR voda do ostřikovačů - 40 st. C 25 l

1 199,59 Kč

991,40 Kč bez DPH

Kód HAP-003
Počet kusů
Skladem: 4 kusy

Happy Car voda do ostřikovačů - 40 °C, 25 l

Happy Car voda do ostřikovačů - 40 °C je zimní kapalina do ostřikovačů se zámrzností -40 °C určena do vysokých mrazů nebo jako koncentrát k ředění Praktická odnoska u vyšších litráží


Dodržujte požadavky výrobce automobilu dle technické dokumentace vozu.


Varování:

Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.