OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

HEXA tuhý podpalovač 200 g

52,03 Kč

43,00 Kč bez DPH

Kód HEX-010
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Hexa tuhý podpalovač 200 g

Tuhý podpalovač, tuhé palivo pro rychlé a snadné rozdělání ohně v krbu, grilu, ohništi a ve speciálním vařiči.? Používá se k vaření v přírodě, k podpalu kamen, krbů a grilů, k rozdělávání ohně, nahrazuje třísky.

 

Obsah nebezpečných látek:

Hexamethylenetetramine, nestabilizovaný

 

Varování:

H228 Hořlavá tuhá látka H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci P102 Uchovávejte mimo dosah dětí P220 Uchovávejte / skladujte odděleně od dosahu možných zdrojů zapálení P261 Zamezte vdechování prachu / dýmu P 280 Používejte ochranné rukavice P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množství vody a mýdla P304 + P341 PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechejte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání P501 Odstraňte obsah/ obal podle mezinárodních předpisů