OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

HIT Jablko 500 g

37,03 Kč

30,60 Kč bez DPH

Kód HIT-102
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Hit Jablko, 500 g

Hit Jablko je univerzální mycí prostředek s širokým uplatněním v celé domácnosti a se svěží parfemací.
Účinný mycí prostředek na všechny omyvatelné plochy (podlahy, obklady, parapety, sklo, plastový nábytek, kuchyňské plochy)
Lze použít i na mytí nádobí.
Díky husté konzistenci se dobře dávkuje.
Vzhledem ke své kvalitě je využíván i k profesionálnímu úklidu.
Jablková parfemace


Varování:

H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P280 Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle. P302+352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. P332+313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. P501 Odstraňte obal: po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro tříděný odpad. EUH208 Obsahuje Methylchloroisothiazolinone (a) Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.


Složení:

5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % amfoterní povrchově aktivní látky, parfém, Hexyl cinnamal, Linalool, Limonene, barva, konzervační činidla, Methylchloroisothiazolinone (a) Methylisothiazolinone, voda.