OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

HIT sapon Jablko 10 kg

360,58 Kč

298,00 Kč bez DPH

Kód HIT-108
Počet kusů
Skladem: 3 kusy

Účinný mycí prostředek s širokými možnostmi použití v celé domácnosti. Dobře se dávkuje díky své husté konzistenci. Vzhledem ke své kvalitě je využíván i k profesionálnímu úklidu. Vhodný na všechny omyvatelné plochy - podlahy, obklady, parapety, sklo, plastový nábytek, kuchyňské plochy. Lze použít i na mytí nádobí.

 

Návod k použití:

Dávkování: Na přípravu 4 l mycího roztoku dávkujte 1,5 polévkové lžíce přípravku. Po umytí opláchněte nádobí čistou pitnou vodou.

 

Upozornění:  

Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Složení:

aniontové povrchově aktivní látky 5% a nebo více, avšak méně než 15%, amfoterní povrchově aktivní látky méně než 5%, pafém, Hexyl Cinnamaldehyde. Linalool, Limonene. Konzervační látky. Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Životní prostředí:

Důkladně prázdný a čistý plastový obal lze po vypláchnutí recyklovat. Neodhazujte výrobek ani prázdný obal do volné přírody. Chraňte životní prostředí recyklací.