OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

IMPREGNACE Tagal na textil 300 ml

148,35 Kč

122,60 Kč bez DPH

Kód IMP-302
Počet kusů
Skladem: na dotaz

TAGAL Impregnace na kůži a textil sprej, 300 ml

TAGAL Impregnace na kůži a textil je univerzální impregnační sprej na ošetření výrobků z hladké i velurové usně (obuv, kožená galanterie, syntetika, textil – stany, svrchní oděvy, deštníky apod.). Účinně impregnuje ošetřovaný povrch, dokonale odpuzuje vodu, mastnotu a špínu.


Použití:

Před použitím obsah nádobky protřepejte a nastříkejte na suchý a vyčištěný povrch ze vzdálenosti cca 30 cm tak, aby povrch byl rovnoměrně smočen, nesmí však docházet ke stékání tekutiny. Tento postup několikrát opakujte. Každý nástřik nechte vždy dobře zaschnout. Hladkou useň přeleštěte, vlasovou zdrsněte. Textil pak nechte volně vyschnout, optimální účinnost vznikne po 12 hodinách. Pracujte venku nebo v dobře větraném prostoru, nepoužívejte v blízkosti zdrojů elektrického jiskření.


Upozornění:

Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení. Zákaz kouření.


První pomoc:

Při nadýchání - přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení očí - okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží - okamžitě omyjte velkým množstvím vody.


Nebezpečí:

Přípravek obsahuje: uhlovodíky C7, n-alkany, isoalkany, cyklické; isopropanol; isopropyl acetát; isobutan; propan; butan. H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P260 Nevdechujte páry a aerosoly. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. P501 Odstraňte obsah/obal v autorizované sběrně nebezpečných odpadů.


Doba spotřeby:

36 měsíců od data výroby