OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

INTO Fresh vodní kámen pH 0,4 1 l

248,05 Kč

205,00 Kč bez DPH

Kód INT-203
Počet kusů
Skladem: 10 kusy

Into Fresh, 1 l

Into Fresh je silně kyselý produkt k odstranění vodního a močového kamene. Odstraňuje dobře i cementový závoj po spárování dlažby. Výborně odstraní i hlinku po malování (1 : 10).


Dávkování: Neředí se (případně dle potřeby).


Nebezpečí:

Způsobuje vážné poškození očí. Používejte ochranné brýle/ obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.