OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

IRON 5 l

128,26 Kč

106,00 Kč bez DPH

Kód IRO-106
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Vysoce účinný čistič oken a skleněných ploch. Speciální přísady pro zesílení čisticího efektu. Výrobek je vhodné použít i k čištění zrcadel, skleněných částí nábytku a TV obrazovek. Účinkuje i za velmi nízkých teplot.

 

Varování:

Standardní věty o nebezpečnostní: H226 Hořlavá kapalina a páry. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P308+P311 PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře P501 Odstraňte obsah/obal.

 

Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchové aktivní látky, méně než 5 % kationtové povrchové aktivní látky, méně než 5 % EDTA a její soli, méně než 5 % barviva a parfémy