OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

IRON 500 ml

27,95 Kč

23,10 Kč bez DPH

Kód IRO-105
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Iron, 500 ml

Iron je určený k mytí, čištění a leštění oken i skleněných ploch.


Nebezpečné látky:

Ethanol


Varování:

Hořlavá kapalina a páry. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.
Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1) Může vyvolat alergickou reakci.


Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % kationtové povrchově aktivní látky, méně než 5 % amfoterní povrchově aktivní látky, méně než 5 % barvivo, parfémy.
Reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothaizol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6]


Spotřebujte nejlépe do 36 měsíců od data výroby.