OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

IRON Industrial 500 ml

21,66 Kč

17,90 Kč bez DPH

Kód IRO-107
Počet kusů
Skladem: 70 kusy

IRON Industrial 500 ml

IRON Industrial je tradiční účinný čisticí prostředek osvědčené kvality určený k mytí, čištění a leštění oken a dalších skleněných ploch.


Varování:

Hořlavá kapalina a páry. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí. Obsahuje reakční směs 5-chlor-2-methylisothiazol-3 (2H)-on [ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3 (2H)-on [ES 220-293-6]. Může vyvolat alergickou reakci.


Složení:

Ethanol, méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % kationtové povrchově aktivní látky, konzervant (Methylchloroisothiazolinone and Methyisothiazolinone), barvivo, parfém.