OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

IRON Industrial 500 ml

17,30 Kč

14,30 Kč bez DPH

Kód IRO-107
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Tradiční čisticí prostředek osvědčené kvality určený k mytí, čištění a leštění oken a skleněných ploch.

 

Varování:

Standardní věty o nebezpečnostní: H226 Hořlavá kapalina a páry. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P308+P311 PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře P501 Odstraňte obsah/obal.

EUH 208 Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3 (2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2- methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

 

Složení:

Ethanol, méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % kationtové povrchově aktivní látky, konzervant (METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE), barvivo, parfém