OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

JAR 900 ml

52,03 Kč

43,00 Kč bez DPH

Kód JAR-120*

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Číslo artiklu Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks
JAR-120*E

Sensitive Tee Tree

JAR 900 ml

> 100 kusů 52,03 Kč 40,85 Kč
JAR-120*G

Pomegranate & Red Orange

JAR 900 ml

91 kusy 52,03 Kč 40,85 Kč
JAR-120*C

Zelené jablko

JAR 900 ml

> 100 kusů 52,03 Kč 40,85 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

Tekutý prostředek na mytí nádobí.

 

Pozor:

Standardní věty o nebezpečnosti: H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházen: P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 - Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu.