OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

JAR Platinum tablety do myčky 27 ks

141,93 Kč

117,30 Kč bez DPH

Kód JAR-401
Počet kusů
Skladem: 8 kusy
Neuvěřitelná čistota nádobí (10 funkcí): Silný čisticí účinek, tekuté odmašťovací látky, odstraňovač skvrn, úžasný lesk, rychlá rozpustnost, nerozbaluje se, ochrana stříbra, prevence usazování vodního kamen, funkce soli, prostředek na oplachování, PLUS ODSTRAŇOVAČ MASTNOTY Z MYČKY NÁDOBÍ
Pro dosažení co nejlepších výsledků vkládejte kapsli do zásobníku mycího prostředku. Pokud se kapsle do zásobníku nevejde, položte ji na koš na příbory a zvolte program bez předmytí. Funkce soli účinkuje v měkké, středně tvrdé i tvrdé vodě až do 26°e (více než 95 % domácností). Vaše myčka nádobí by měla fungovat efektivně i tehdy, když se rozsvítí ukazatel doplnění lešticího / oplachovacího prostředku nebo soli. Pokud máte mimořádně tvrdkou vodu nad 26 °e (méně než 5 % domácností), použijte speciální sůl zvlášť. Stříbrné a nerezové povrchy se nesmí navzájem dotýkat. V myčce nádobí neumývejte starožitnosti /ručně zdobený porcelán ani olovnatý křišťál.
 
Nebezpečí:
Standardní větě o nebezpečnosti: H318 - Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 - Používejte ochranné brýle. P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.Vypijte malé množství vody pro rozředění. P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování EUH-věty: EUH208 - Obsahuje Protease. Může vyvolat alergickou reakci.