OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

JAR Professional 5 l

273,10 Kč

225,70 Kč bez DPH

Kód JAR-133*

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Číslo artiklu Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks
JAR-133*B

JAR SensitiveTtree§Mint na nádobí 5l

na dotaz 273,10 Kč
JAR-133*A

JAR profesional 5l

> 100 kusů 273,10 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

Tekutý prostředek na mytí nádobí.

Pozor:

Standardní věty o nebezpečnosti: H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházen: P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 - Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu.