OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

JAR Pure & Clean bez barviv 650 ml

55,66 Kč

46,00 Kč bez DPH

Kód JAR-112
Počet kusů
Skladem: 23 kusy

2 x více čistého nádobí, než byste čekali. Průzkum mezi 300 spotřebiteli uskutečněný v Maďarsku, Slovinsku, na Slovensku, v České republice a v Chorvatsku, únor 2016.

 

Tekutý prostředek na mytí nádobí.

 

Pozor:

Standardní věty o nebezpečnosti: H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházen: P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 - Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu.