OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

JAR Sensitive Aloe & Pink Jasmíne 450 ml

30,86 Kč

25,50 Kč bez DPH

Kód JAR-110*F
Počet kusů
Skladem: 27 kusy

Tekutý prostředek na mytí nádobí.

 

Pozor:

Standardní věty o nebezpečnosti: H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházen: P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 - Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu.

 

Distributor:

Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., Ottova 402, 269 32 Rakovník, E-mail: tomovcik.m@pg.com, Tel.: 00421 902 926 988, Fax: 221 804 404