OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

JASO Efekt odstraňovač skvrn a špíny 100 g

25,41 Kč

21,00 Kč bez DPH

Kód JAS-010
Počet kusů
Skladem: 20 kusy

JASO efekt - odstraňovač skvrn a špíny

Prostředek na skvrny a špínu.

Odstraňuje rychle a důkladně už při nízkých teplotách špínu a skvrny od ovoce a zeleniny, trávy, červeného vína, kávy, čaje, kosmetických prostředků apod. Je vhodný na bílé i stálobarevné prádlo. Bez chlóru, s aktivním kyslíkem.

Obsahuje:

Peruhličitan sodný, metakřemičitan sodný, kyselina benzensulfono¬vá, C10-13 alkyl derivá-ty, sodné soli.

Návod na použití:

Přidejte 100 g sáček přípravku Jaso efekt k poloviční dávce pracího prášku a perte běžným způsobem. Pro dosažení nejlepšího účinku nasypte část přípravku Jaso efekt na navlhčenou skvrnu a zbytek přidejte k pracímu prostředku. Některé skvrny odstraníte již při ručním praní, kdy přípravek použijete přímo na navlhčenou skvrnu a necháte působit 15 minut.
Jaso efekt není vhodný na vlnu a hedvábí.

Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Obsahuje celulázu. Může vyvolat alergickou reakci. Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. První pomoc: PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. Pokyny pro zneškodnění: Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Složení:

15 - 30 % peruhličitan sodný, 15 - 30 % uhličitany, 5 - 15 % aktivátor praní, méně než 5 % metakřemičitany, méně než 5 % mýdlo, méně než 5 % aniontové tenzidy, kyselina citronová, enzymy, karboxymethylcelulóza, parfém: HEXYL CINNAMAL.

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.