OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

KONKOR 101 konzervační olej 200 ml ,

68,97 Kč

57,00 Kč bez DPH

Kód KON-012
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

KONKOR 101 je multifunkční a konzervační olej. Chrání železné kovy proti korozi. Uvolňuje zaschlé a zrezivělé mechanismy. Chrání elektrické kontakty. Má vynikající dekarbonizační účinky (ideální k čištění zbraní).

 

Návod k použití:

Aplikujte ze vzdálenosti 10 – 15 cm.

 

Upozornění:

Nevdechujte aerosoly. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ  Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORAMČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/mýdla. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Nepoužívejte v blízkosti elektrických zařízení pod napětím. Používejte pouze k určenému účelu.

 

Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřátí se může roztrhnout. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.