OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

KONKOR 101 konzervační olej 300 ml

89,06 Kč

73,60 Kč bez DPH

Kód KON-014
Počet kusů
Skladem: 78 kusy

Konkor 101 konzervační olej, 300 ml

Konkor 101 konzervační olej vytváří na konzervovaných předmětech olejový film, který maže a současně dokonale chrání železné kovy proti korozi. Je vhodný k mazání strojů, přístrojů, motorů, náhradních dílů, kontaktů akumulátorů, pantů. Uvolňuje zaseklé mechanismy. Vhodný k čištění a konzervaci zbraní.
Konkor 101 po nastříkání na ošetřovaný předmět vytváří homogenní, velice tenký olejový, konzervační film, který není třeba ve většině případů při dalším použití komponentů odstraňovat.
Vydatnost olejového filmu při 20 °C: 1,0–1,8 kg/100 m2.
Neobsahuje silikon a je snadno odstranitelný. Po odkonzervování nezanechávají na povrchu ocelových a litinových součástí žádný povlak bránící následným povrchovým úpravám.
Předpokládaná ochrana proti atmosférické korozi běžných ocelových dílů je závislá na způsobu jejich balení, skladování a klimatických podmínkách. 


Oblast použití:

Je určen k ochraně výrobků ze železných kovů proti atmosférické korozi. Používá se ke konzervaci a mazání zbraní, přístrojů, jemných mechanismů, náhradních dílů. Svou kompatibilitou s palivy a velice tenkým konzervačním filmem je určen také pro konzervaci motorů a vstřikovacích čerpadel. Nedoporučuje se používat ke konzervaci alkalicky černěných povrchů.
Výrobek není vhodné používat ke konzervaci součástí a dílů, které obsahují také PVC.


Použití:

Aplikujte ze vzdálenosti 10-15 cm.


Nebezpečí:

Obsahuje základový olej – nespecifikovaný
Standardní věty o nebezpečnosti (CLP): H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP): P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P261 Zamezte vdechování aerosoly. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.


Skladování:

Skladujte v původních, neporušených, dokonale uzavřených obalech chráněných proti vlivu vzdušné vlhkosti v suchých, krytých a chladných skladech.


Záruční doba: 36 měsíců od data výroby.