OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

KONKOR 101 konzervační olej 400 ml

104,30 Kč

86,20 Kč bez DPH

Kód KON-016
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Konkor 101 konzervační olej, 400 ml

Konkor 101 konzervační olej je multifunkční mazací a konzervační olej. Chráníkovy proti korozi. Uvolňuje zaseklé a zrezivělé mechanismy. Chrání elektrické kontakty. Má vynikající dekarbonizační účinky (ideální k čištění zbraní).

 


Použití:

Aplikujte ze vzdálenosti 10-15 cm.

 


Upozornění:


Nevdechujte aerosoly. PŘI ZASASŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Nepoužívejte v blízkosti elektrických zařízení pod napětím. Používejte pouze určenému účelu.Nebezpečí:

Obsahuje: základový olej – nespecifikovaný
Standardní věty o nebezpečnosti (CLP): H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP): P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P261 Zamezte vdechování aerosolů. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.