OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

KONTAKTOL sprej na elektrické kontakty 300 ml

139,27 Kč

115,10 Kč bez DPH

Kód KON-001
Počet kusů
Skladem: 10 kusy

Kontaktol sprej na elektrické kontakty 300 ml

Kontaktol sprej na elektrické kontakty je ochranný prostředek, který slouží k odstranění zoxidovaných a sulfidových vrstev z elektrických kontaktů. Je vhodný pro stříbrné a postříbřené kontakty i pro dotekové materiály z barevných kovů, zvláště na pohybující se kontaktní plochy. Zabraňuje další rychlé oxidaci a sulfidaci kontaktů.

Použití:

Přípravek nastříkejte na kontakty, nechte působit 5-10 vteřin a potom ošetřené kontakty několikrát sepněte a rozepněte. Nepracujte pod proudem, zapojte až po úplném odvětrání rozpouštědel.

Upozornění:

Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. První pomoc: Při nadýchání: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení očí: Okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží: Okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Přípravek obsahuje: benzinové frakce (ropná), hydrogenovaná lehká; propan; butan; isobutan. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: Při zahřívání se může roztrhnout. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P260 Nevdechujte páry a aerosoly. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

Odstraňte obsah/obal v autorizovaném místě sběru nebezpečných odpadů.

Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby