OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

KONTAKTOL sprej na elektrické kontakty 300 ml

139,27 Kč

115,10 Kč bez DPH

Kód KON-001
Počet kusů
Skladem: 19 kusy

KONTAKTOL sprej na elektrické kontakty, 300 ml


KONTAKTOL sprej na elektrické kontakty slouží k odstranění zoxidovaných a sulfidových vrstev z elektrických kontaktů. Je vhodný pro stříbrné a postříbřené kontakty i pro dotekové materiály z barevných kovů, zvláště na pohybující se kontaktní plochy. Zabraňuje další rychlé oxidaci a sulfidaci kontaktů.


 

Použití:


Přípravek nastříkejte na kontakty, nechte působit 5-10 vteřin a potom ošetřené kontakty několikrát sepněte a rozepněte. Nepracujte pod proudem, zapojte až po úplném odvětrání rozpouštědel.


 

Upozornění:


Nádobka je pod tlakem: Nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty.


 

První pomoc:


Při nadýchání - přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení očí - okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží - okamžitě omyjte velkým množstvím vody.


 

Nebezpečí:


Přípravek obsahuje: benzinové frakce (ropná), hydrogenovaná lehká; propan; butan; isobutan. H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: Při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P260 Nevdechujte páry a aerosoly. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. P501 Odstraňte obsah/obal v autorizovaném místě sběru nebezpečných odpadů

 

Doba spotřeby:


36 měsíců od data výroby