OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

KREZOSAN Fresh 950 ml

96,44 Kč

79,70 Kč bez DPH

Kód KRE-106
Počet kusů
Skladem: 46 kusy

KREZOSAN Fresh 950 ml

KREZOSAN Fresh je čistič na veřejné hygienické a zdravotnické prostory, všechny druhy podlah, chodby, WC atd.
Čistí a dezinfikuje.

Tekutý čisticí a dezinfekční prostředek

Likviduje bakterie a kvasinky.


Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

 

Účinné látky:

Didecyldimethylamoniumchlorid, 48250 mg/kg.

 

Obsahuje:

Didecyldimethylamoniumchlorid; alkoholy, C12-16, ethoxylované.

Před použitím výrobku si přečtěte návod na použití.

Ředění:

1 objemový díl výrobku na 9 objemových dílů vody. Před použitím výrobek protřepejte.

Použití:

Zředěný přípravek naneste na znečištěnou plochu, nechte působit a poté důkladně opláchněte vodou. Krezosan fresh plus má baktericidní účinek (doba působení 5 minut) a účinek proti kvasinkám (doba působení 15 minut).

Nebezpečí:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. Uniklý produkt seberte. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody.Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.
Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu. Zákaz opětovného použití obalu.

Složení:

Méně než 5 % neiontové tenzidy, isopropylalkohol, parfém.

 

Skladování:

Výrobek skladujte v suchých prostorách chráněných před mrazem a přímým slunečním zářením při teplotách + 5 °C až + 30 °C.

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.