OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

KREZOSAN Fresh 950 ml

81,68 Kč

67,50 Kč bez DPH

Kód KRE-106
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Jedná se o tekutý čisticí prostředek s dezinfekčním účinkem. Slouží na čištění a dezinfekci veřejných hygienických a zdravotnických prostorů, na dezinfekci a čištění všech druhů podlah, chodeb, koupelen, sociálních zařízení apod. Má biocidní účinek – likviduje bakterie a kvasinky.

Dávkování:

1 objemový díl výrobku na 9 objemových dílů vody. Před použitím výrobek protřepejte.

Návod k použití:

Zředěný prostředek naneste na znečištěnou plochu, nechte působit a poté důkladně opláchněte vodou. Krezosan fresh plus má baktericidní účinek (doba působení 5 minut) a účinek proti kvasinkám (doba působení 15 minut).

Upozornění:

Před použitím výrobku si přečtěte návod na použití.

Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. Uniklý produkt seberte.
PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu. Zákaz opětovného použití obalu.


Účinná látka:

didecyldimethylamoniumchlorid, 48250 mg/kg.Obsahuje: didecyldimethylamoniumchlorid; alkoholy, C12-16, ethoxylované.

Pokyny pro odstranění:

Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu. Zákaz opětovného použití obalu.

Skladování:

Výrobek skladujte v suchých prostorách chráněných před mrazem a přímým slunečním zářením při teplotách + 5 °C až + 30 °C.

Složení:

Méně než 5 % neiontové tenzidy, isopropylalkohol, parfém, účinná látka: didecyldimethylamonium¬chlorid 48250 mg/kg.

Datum výroby (výrobní šarže):

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.