OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

KREZOSAN fresh plus 950 ml

106,12 Kč

87,70 Kč bez DPH

Kód KRE-106
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Krezosan fresh plus, 950 ml

Krezosan Fresh plus je čistič na veřejné hygienické a zdravotnické prostory, všechny druhy podlah, chodby, WC atd.
Čistí a dezinfikuje.


Tekutý čisticí a dezinfekční prostředek na podlahy, koupelny, hygienická zařízení


Biocidní přípravek: Likviduje bakterie a kvasinky.


Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.


Upozornění:

Před použitím výrobku si přečtěte návod na použití.


Ředění:

Jeden objemový díl výrobku na devět objemových dílů vody. Před použitím výrobek protřepejte.


Použití:

Zředěný přípravek naneste na znečištěnou plochu, nechte působit a poté důkladně opláchněte vodou. Krezosan fresh plus má baktericidní účinek (doba působení 5 minut) a účinek proti kvasinkám (doba působení 15 minut).


Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. Uniklý produkt seberte. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.
Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu. Zákaz opětovného použití obalu.
Obsahuje: didecyldimethylamoniumchlorid; alkoholy, C12-16, ethoxylované.


Účinné látky uváděné v označení na obalu podle zákona č. 120/2002 Sb.:

Didecyldimethylamoniumchlorid, 48250 mg/kg.


Složení:

Méně než 5 % neiontové tenzidy, isopropylalkohol, parfém, účinná látka: Didecyldimethylamoniumchlorid 48250 mg/kg.


Skladování:

Výrobek skladujte v suchých prostorách chráněných před mrazem a přímým slunečním zářením při teplotách od +5 do +30 °C.


Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.