OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

KRTEK čistič odpadu 900 g

145,02 Kč

119,85 Kč bez DPH

Kód KRT-001
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Krtek čistič odpadu 900 g

Krtek čistič odpadu rozpouští kuchyňské odpady, vlasy, tuk, papír, vatu.

Určeno pro udržování odpadního a kanalizačního potrubí v domácnostech

Bezpečnostní uzávěr

 

Použití:

Za stálého tlaku na uzávěr otevírejte ve směru šipky. Do sifonu umývadla, výlevky, vany, WC, nalijte asi půl litru velmi horké vody. Poté vsypte 2 - 3 víčka Krtka v závislosti na velikosti sifonu. Nechte působit asi 10 minut a pak propláchněte horkou vodou. Průchodnost odpadu zkontrolujte větším proudem tekoucí vody. Při větším zanesení zopakujte po dvou dnech, preventivně po dvou týdnech.

POZOR ŽÍRAVINA!!
!! Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí !!

Pozor: Může dojít k bouřlivé reakci. Roztok z výlevky může vystříknout a způsobit poleptání rukou. Při aplikaci přípravku vždy používejte gumové rukavice a obličejový štít. Nikdy nevysypávejte větší množství "KRTKA" do sifonu.

Obsahuje: hydroxid sodný 98 %. Nelze použít na hliníkové potrubí.

Nebezpečí:
Uchovejte mimo dosah dětí. Před použitím přečtěte tento výstražný štítek. Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / osprchujte. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.

 

Obsah nebezpečných látek:

Hydroxid sodný, NaOH.