OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

KRTEK čistič odpadu 900 g

175,09 Kč

144,70 Kč bez DPH

Kód KRT-001
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Krtek čistič odpadu, 900 g

Krtek čistič odpadu rozpouští:
- kuchyňské odpady
- vlasy
- tuk
- papír
- vatu.


Bezpečnostní uzávěr

Určeno: pro udržování odpadního a kanalizačního potrubí v domácnostech


Použití:

Za stálého tlaku na uzávěr otvírejte ve směru šipky. Do sifonu umyvadla, výlevky, vany, WC, nalijte asi půl litru velmi horké vody. Poté vsypte 2-3 víčka Krtka, v závislosti na velikosti sifonu. Nechte působit asi 10 minut, pak propláchněte horkou vodou a průchodnost odpadu zkontrolujte větším proudem tekoucí vody. Při větším zanesení zopakujte po dvou dnech, preventivně po dvou týdnech.


POZOR ŽÍRAVINA!!
!! Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí !!

Pozor: Může dojít k bouřlivé reakci a roztok z výlevky může vystříknout a způsobit poleptání rukou. Při aplikaci přípravku vždy používejte gumové rukavice a obličejový štít. Nikdy nevysypávejte větší množství "KRTKA" do sifonu.

Obsahuje: Hydroxid sodný 98 %
Nelze použít na hliníkové potrubí


Nebezpečí:

Věty o nebezpečnosti: Uchovejte mimo dosah dětí. Před použitím přečtěte tento výstražný štítek. Standardní věty o nebezpečnosti: H290 Může být korozivní pro kovy. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: Prevence: P260 Nevdechujte prach. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Reakce: P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladování: P405 Skladujte uzamčené. Odstraňování: P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.


Obsah nebezpečných látek:

Hydroxid sodný, NaOH.