OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

KRTEK čistič odpadu 900 g

109,51 Kč

90,50 Kč bez DPH

Kód KRT-001
Počet kusů
Skladem: 95 kusy

Pro udržování odpadního a kanalizačního potrubí v domácnostech. Rozpouští kuchyňské odpady, vlasy, tuk, papír, vatu. Nelze použít na hliníkové potrubí. Má bezpečnostní uzávěr.

 

Návod k použití:

Za stálého tlaku na uzávěr otvírejte ve směru šipky. Do sifonu umývadla, výlevky, vany, WC, nalijte asi půl litru velmi horké vody. Poté vsypte 2-3 víčka Krtka, v závislosti na velikosti sifonu. Nechte působit asi 10 minut a pak propláchněte horkou vodou a průchodnost odpadu zkontrolujte větším proudem tekoucí vody. Při větším zanesení zopakujte po dvou dnech, preventivně po dvou týdnech.

 

Pozor:

Může dojít k bouřlivé reakci a roztok z výlevky může vystříknout a způsobit poleptání rukou. Při aplikaci přípravku vždy používejte gumové rukavice a obličejový štít. Nikdy nevysypávejte větší množství Krtka do sifonu

 

Nebezpečí:

Věty o nebezpečnosti: Uchovávejte mimo dosah dětí Před použitím přečtěte tento výstražný štítek Standardní věta o nebezpečnosti: H-290 Může být korozivní pro kovy. H-314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: PREVENCE: P-260 Nevdechujte prach. P-264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P-280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. REAKCE: P-301+P-330+P-331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ. P-303+P-361+P-353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P-363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. P-304+P-340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P-305+P-351+P-338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P- 310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO /lékaře.

 

Obsah nebezpečných látek:

Hydroxid sodný, Na OH.