OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

KRYSTAL balzám na nádobí Aloe Vera 750 ml

39,69 Kč

32,80 Kč bez DPH

Kód KRY-060
Počet kusů
Skladem: 10 kusy

Krystal balzám na nádobí a sklo se svěží vůní grepu. Vyznačuje se vysokou pěnivostí a vysokým mycím účinkem. Je vhodný také k použití na nerezové nádobí. Obsahuje aktivní látku k ochraně pokožky s výtažkem z aloe vera.

 

Návod k použití:

Dávkujte 30 – 80 ml / 10 l vody.

 

Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P501 Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy