OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

KRYSTAL balzám na nádobí Aloe vera 750 ml

44,77 Kč

37,00 Kč bez DPH

Kód KRY-060
Počet kusů
Skladem: 5 kusy

Krystal balzám na nádobí Aloe vera, 750 ml

Krystal balzám na nádobí Aloe vera je přípravek na nádobí s vůní citrusových plodů. Vyznačuje se vysokou pěnivostí a vysokým mycím účinkem.
Obsahuje aktivní látku k ochraně pokožky s výtažkem z aloe vera.
Příjemná parfemace


Použití:

Do 5 litrů mycího roztoku dávkujte 15 ml produktu.


Nebezpečí:

Obsahuje: benzensulfonová kyselina, C10-13-alkyl deriváty, sodná sůl, alkoholy, C12-14, ethoxylovaný, sulfáty, sodná sůl, d-glukopyranóza, oligomery, C10-16 alkyl glykosidy.
Standardní věty o nebezpečnosti: H318 Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH208 Obsahuje (R)-p-Mentha-1,8-dien, Reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2- methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.


Složení:

5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy (Limonene, Linalool, Citronellol, Citral, Hexyl cinnamal) a konzervační činidla (Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone).


Skladování:

Skladujte při teplotách od 5 do 25 °C. Chraňte před mrazem.