OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

KRYSTAL čisticí krém soft 600 g

45,98 Kč

38,00 Kč bez DPH

Kód KRY-109
Počet kusů
Skladem: 21 kusy

Krystal čisticí krém soft, 600 g

Krystal čisticí krém soft se vyznačuje dokonalou mycí schopností, a to i na velmi zašpiněném nádobí, pracovních a kuchyňských plochách a ostatních místech v domácnosti včetně sporáku.
Abrazivum v něm obsažené napomáhá dokonalému umytí, avšak jeho jemnost zaručuje nenarušení čištěných ploch.
Vhodný i na sklokeramické desky i na nerezové nádobí, nepoškrábe ani ty nejjemnější povrchy.


Použití:

Přípravek naneste na znečištěná místa, měkkou houbou vyčistěte a opláchněte vodou.


Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
Doplňující informace na štítku: EUH208 Obsahuje: Reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.


Složení:

5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy (Citronellol, Limonene, Hexyl cinnamal), konzervační činidla (Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone)


Skladování:

Skladujte při teplotách od +5 do +25 °C.