OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

KRYSTAL čistící písek 600 g

27,71 Kč

22,90 Kč bez DPH

Kód KRY-108
Počet kusů
Skladem: 72 kusy

Krystal čisticí písek

Práškový velmi jemný čisticí prostředek. Prostředek je určen k čištění kuchyňských dřezů, nádobí, koupelových van, umyvadel a obkladů. Nezanechává žádné šmouhy.

 

Návod k použití:

Přípravek nanést na znečištěné místo, měkkou houbou vyčistit a opláchnout vodou. Čištěnou plochu doporučujeme před použitím navlhčit.

 

Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti H319 Způsobuje vážné podráždění očí. · Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí P280 Používejte ochranné brýle / obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.