OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

KRYSTAL mýdlový čistič s obsahem včelího vosku 750 ml

43,44 Kč

35,90 Kč bez DPH

Kód KRY-110
Počet kusů
Skladem: 72 kusy

Krystal mýdlový čistič s obsahem včelího vosku, 750 ml

Krystal mýdlový čistič s obsahem včelího vosku je přípravek, který čistí a chrání dřevěné i plovoucí podlahy.
Mytí beze šmouh - efekt lesklých ploch
Přírodní povrchová ochrana povrchů
Použitelný na veškeré druhy nesavých materiálů a nábytku
Příjemná parfemace
Snížená pěnivost

18 ks/kart., 576 ks/pal.


Použití:

Do 5 litrů mycího roztoku dávkujte 1 polévkovou lžíci.


Nebezpečí:

Obsahuje: Alkoholy, C12-14, ethoxylovaný, sulfáty, sodná sůl, 1-Propanaminium, 3-amino-N- (karboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18 (sudé číslo) acyl deriváty, hydroxidy, vnitřní sůl, Amidy, C8-18 (sudé číslo) a C18-nenasycený, N,N-bis(hydroxyethyl). Standardní věty o nebezpečnosti: H318 Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
Obsahuje Reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2- methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.


Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, amfoterní povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, Hexyl cinnamal, Citronellol, Coumarin, Linalool, Eugenol, Limonene a konzervační činidla (Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone).


Skladování:

Skladujte při teplotách 5-25 °C. Chraňte před mrazem.