OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

KRYSTAL na koupelny 5 l

303,71 Kč

251,00 Kč bez DPH

Kód KRY-104
Počet kusů
Skladem: 42 kusy

Krystal na koupelny, 5 l

Krystal na koupelny rozprašovač je prostředek vhodný na vodovodní baterie, vany, umyvadla, sprchové kouty (včetně zástěn), dlažbu a obklady.
Čistič je silný proti vodnímu kameni a rzi, zanechává vysoký lesk.
Je použitelný na všechny materiály odolné vůči kyselinám.
Díky vysoké koncentraci aktivních látek a jeho konzistenci snadno odstraňuje větší nánosy vodního kamene, silnější vrstvy mechanických nečistot a zajišťuje vysoký lesk.
S vůní višně
S voděodpudivým efektem
S odmašťující silou
Žlutý odstín vyhovující barevnému kódování v profi úklidu dle směrnic EU

128 ks/pal.


Použití:

Aplikujte přímo na znečištěné plochy pomocí rozprašovače se zpěňovačem, nechte několik minut působit vyčistěte houbou, utěrkou, nebo padem a dokonale opláchněte vodou.? Po skončení práce použijte na ruce ochranný krém Isolda.?


Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.


Složení:

5-15 % neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, parfémy, konzervační činidla (Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone).


Skladování:

Skladujte při teplotách od 5 do 25 °C. Chraňte před mrazem. Nádrž držte neprodyšně uzavřenou.