OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

KRYSTAL na koupelny rozprašovač 750 ml

53,12 Kč

43,90 Kč bez DPH

Kód KRY-051
Počet kusů
Skladem: 95 kusy

Tekutý kyselý čisticí prostředek k snadnému odstraňování nánosů vodního kamen, rzi a mechanických nečistot.

 

Návod k použití:

Aplikujte přímo na znečištěné povrchy. Nechte několik minut působit. Vyčistěte hadrem nebo opláchněte proudem vody.

 

Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti H319 Způsobuje vážné podráždění očí. · Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle / obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P501 Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.

 

Výrobce:

CORMEN s.r.o., Průmyslová 1420, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, Tel.: +420 566 550 961, Fax: +420 566 551 822, E-mail: info@cormen.cz