OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

KRYSTAL na kuchyně rozprašovač 750 ml

73,81 Kč

61,00 Kč bez DPH

Kód KRY-054
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Krystal na kuchyně s rozprašovačem, 750 ml

Krystal na kuchyně je speciální přípravek určený k čištění kuchyňského nábytku, pevných ploch z nesavého materiálu. Vyčistí též umakartová jádra, dveře a rámy oken. Přípravek aplikovaný rozprašovačem umožňuje přesné dávkování. Antibakteriální přísada, vysoká odmašťovací síla si poradí i se starší mastnotou, úklid v kuchyni beze šmouh, rychlá a jednoduchá aplikace, zelený odstín vyhovuje barevnému kódování v profi úklidu dle směrnice EU. Spolehlivě použitelný na všechny druhy materiálů v kuchyni včetně spotřebičů a zařízení.


Použití:

Aplikujte přímo na znečištěné plochy pomocí rozprašovače se zpěňovačkou, nechte několik minut působit, vyčistěte houbou nebo opláchněte vodou.


Nebezpečí:

Hořlavá kapalina a páry. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH208 Obsahuje Citral, Reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.


Skladování:

Skladujte při teplotách od 5 do 25 °C. Chraňte před mrazem.