OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

KRYSTAL na podlahy ALFA s alkoholem 750 ml

KRYSTAL na podlahy ALFA s alkoholem 750 ml
Akce
- 27%

23,84 Kč

19,70 Kč bez DPH

původně 32,55 Kč

Kód KRY-072
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Přípravek na podlahu s obsahem Alfaalkoholu pro dokonalé čištění a ochranu všech nesavých povrchů včetně plovoucích podlah. Mytí podlah beze šmouh – efekt lesklých ploch. Vhodné i pro plovoucí podlahy. Zvýšená mycí síla Alfaalkoholu. Použitelnost na veškeré druhy nesavých materiálů. Nově více parfemace, snížená pěnivost.


Návod k použití:

Do 5ti litrů mycího roztoku dávkujte 1 polévkovou lžíci.

 

Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti H318 Způsobuje vážné poškození očí. · Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí P280 Používejte ochranné brýle / obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P501 Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy. · Další údaje: EUH208 Obsahuje P5 - Směs přírodních a syntetických vonných látek. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Složení:

Více než 30 % voda, méně než 5 % anionaktivní tenzidy, neionogenní tenzidy, konzervační činidla, Parfum, Linalool, Limonene, barviva

 

Pokyny pro skladování:

Skladujte při teplotách 5 °C - 25 °C. Chraňte před mrazem.