OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

KRYSTAL na podlahy s Alfaalkoholem 750 ml

38,72 Kč

32,00 Kč bez DPH

Kód KRY-072
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Krystal na podlahy s Alfaalkoholem, 750 ml

Krystal na podlahy s Alfaalkoholem je přípravek pro dokonalé čištění a ochranu všech nesavých povrchů včetně plovoucích podlah.
Mytí podlah beze šmouh - efekt lesklých ploch
Vhodné i pro plovoucí podlahy
Zvýšená mycí síla Alfaalkoholu
Použitelnost na veškeré druhy nesavých materiálů
Snížená pěnivost

Použití:

Do 5 litrů mycího roztoku dávkujte 1 polévkovou lžíci.


Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti: H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P30+361+353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P332+313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P337+313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
Obsahuje: Pomeranč, sladký, extrakt, Reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.


Složení:

Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, aniontové povrchově aktivní látky, parfémy, Linalool, Citral, a konzervační činidla (Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone).


Skladování:

Skladujte při teplotách od 5 do 25 °C. Chraňte před mrazem.