OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

KRYSTAL olejový osvěžovač 750 ml

115,19 Kč

95,20 Kč bez DPH

Kód KRY-082*

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Číslo artiklu Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks
KRY-082*A

Modrý rozprašovač

KRYSTAL olejový osvěžovač 750 ml

21 kusy 115,19 Kč
KRY-082*B

Růžový rozprašovač

KRYSTAL olejový osvěžovač 750 ml

24 kusy 115,19 Kč
KRY-082*C

Zelený rozprašovač

KRYSTAL olejový osvěžovač 750 ml

31 kusy 115,19 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

Jemný, vysoce účinný prostředek k provonění WC, koupelen a veřejných prostor.

 

Návod k použití: 

Nastříkejte na venkovní plochu toaletní mísy, do nádobky čistící štětky, keramické obklady nebo na plochy, které jsou z nesavého materiálu.

 

Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti H226 Hořlavá kapalina a páry. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. · Pokyny pro bezpečné zacházení H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P501 Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.

 

Výrobce:

CORMEN s.r.o., Průmyslová 1420, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, Tel.: +420 566 550 961, fax: +420 566 551 822, info@cormen.cz