OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

KRYSTAL olejový osvěžovač modrý rozprašovač 750 ml

124,51 Kč

102,90 Kč bez DPH

Kód KRY-082*A
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Krystal olejový osvěžovač modrý s rozprašovačem, 750 ml

Krystal olejový osvěžovač modrý s rozprašovačem je jemný, vysoce účinný prostředek k provonění WC, koupelen a veřejných prostor.
Osvěžovač vzduchu s mnoha způsoby použití
Postupné uvolňování parfemace z olejové báze
Jednoduchá aplikace
Nanášejte na nesavé povrchy sociálních zařízení

18 ks/kart., 576 ks/pal.


Použití:

Nastříkejte na venkovní plochu toaletní mísy, do nádobky čistící štětky, keramické obklady nebo na plochy, které jsou z nesavého materiálu.


Nebezpečí:

Obsahuje: propan-2-ol, alkoholy, C12-14, (sudé číslo) ethoxylovaný, ethoxylovaný alkohol mastné kyseliny (> 5 - 20 EO).
Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
Obsahuje: benzyl-salicylát, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500- 7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.


Složení:

5-15 % neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % parfémy, Benzyl salicylate, Limonene, Linalool, Amyl cinnamal, Citronellol, Citral, konzervační činidla (Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone).


Skladování:

Skladujte při teplotách od 5 do 25 °C. Chraňte před mrazem.