OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

KRYSTAL olejový osvěžovač modrý rozprašovač 750 ml

128,38 Kč

106,10 Kč bez DPH

Kód KRY-082*A
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Krystal olejový osvěžovač modrý s rozprašovačem, 750 ml

Krystal olejový osvěžovač modrý s rozprašovačem je jemný, vysoce účinný prostředek k provonění WC, koupelen a veřejných prostor.
Osvěžovač vzduchu s mnoha způsoby použití
Postupné uvolňování parfemace z olejové báze
Jednoduchá aplikace
Nanášejte na nesavé povrchy sociálních zařízení
18 ks/kart., 576 ks/pal.


Použití:

Nastříkejte na venkovní plochu toaletní mísy, do nádobky čistící štětky, keramické obklady nebo na plochy, které jsou z nesavého materiálu.


Nebezpečí:

Obsahuje Propan-2-ol, Alkoholy, C12-14, (sudé číslo) ethoxylovaný, Ethoxylovaný alkohol mastné kyseliny (> 5 - 20 EO).
Standardní věty o nebezpečnosti: H226 Hořlavá kapalina a páry. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH208 Obsahuje Benzyl-salicylát, Reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.


Složení:

5-15 % neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % parfémy, Benzyl salicylate, Limonene, Linalool, Amyl cinnamal, Citronellol, Citral, konzervační činidla (Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone).


Skladování:

Skladujte při teplotách od 5 do 25 °C. Chraňte před mrazem.