OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

KRYSTAL olejový osvěžovač růžový rozprašovač 750 ml

120,27 Kč

99,40 Kč bez DPH

Kód KRY-082*B
Počet kusů
Skladem: 85 kusy

Krystal olejový osvěžovač růžový s rozprašovačem, 750 ml

Krystal olejový osvěžovač růžový s rozprašovačem je jemný, vysoce účinný prostředek k provonění WC, koupelen a veřejných prostor.
Osvěžovač vzduchu s mnoha způsoby použití
Postupné uvolňování parfemace z olejové báze, jednoduchá aplikace
Nanášejte na nesavé povrchy sociálních zařízení.
Vůně, která se z vašich toalet neztratí.
S intenzivní vůní melounu

18 ks/kart., 576 ks/pal.


Použití:

Nastříkejte na venkovní plochu toaletní mísy, do nádobky čistící štětky, keramické obklady nebo na plochy, které jsou z nesavého materiálu.


Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti: H226 Hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu
Doplňující informace na štítku: EUH208 – Obsahuje Hexyl-salicylát, 2,6-Dimethylhept-5-enal, (R)-p-Mentha-1,8-dien, Reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.


Skladování:

Skladujte při teplotách od 5 do 25 °C. Chraňte před mrazem.