OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

KRYSTAL olejový osvěžovač Zelený rozprašovač 750 ml

KRYSTAL olejový osvěžovač Zelený rozprašovač 750 ml
Akce
- 25%

95,59 Kč

79,00 Kč bez DPH

původně 127,05 Kč

Kód KRY-082*C
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Krystal olejový osvěžovač zelený s rozprašovačem 750 ml

Krystal olejový osvěžovač zelený je jemný, vysoce účinný prostředek k provonění WC, koupelen a veřejných prostor.

18 ks / kart., 576 ks / pal.

 

Použití:

Nastříkejte na venkovní plochu toaletní mísy, do nádobky čistící štětky, keramické obklady nebo na plochy, které jsou z nesavého materiálu.

 

Nebezpečí:

Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.

Obsahuje Citronellol, (R)-p-Mentha-1,8-dien, Alpha-hexylcinnamaldehyd; reakční směs 2,6-Oktadien1-ol, 3,7-dimethyl-, (E) a 2,6-Oktadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (Z)-; reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

 

Složení:

5 - 15 % neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % parfémy, Citronellol, Limonene, Hexyl cinnamal, Linalool, Citral, Buthylphenyl methylpropional, Isoeugenol, konzervační činidla (Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone).