OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

KRYSTAL Pine Sanan dezinfekční gel 750 ml

38,60 Kč

31,90 Kč bez DPH

Kód KRY-020
Počet kusů
Skladem: 16 kusy

Krystal PINE SANAN je vysoce účinný čistící alkalický a extra hustý čistící a dezinfekční gel. Odstraňuje tuky, bílkoviny, usazenou špínu a skvrny. Dobře působí i na těžko dostupných místech. Snadno přilne k povrchu i na svislých plochách, takže zvyšuje mycí i dezinfekční účinek. Ničí bakterie, likviduje nepříjemný zápach, dezinfikuje, čistí a bělí. Je vhodný pro použití v domácnostech, zdravotnictví, potravinářství a v zemědělství. Je vhodný zejména na záchodové mísy a pisoáry, umyvadla, vany, dřezy, podlahy, kachličky, pracovní plochy a odpady. Synergický účinek směsi tenzidů a přísady s bělícími vlastnostmi předurčuje tento výrobek k širokému použití v různých oblastech. Pěnivost prostředku zvyšuje smáčecí schopnosti.

 

Návod k použití:

Při běžném použití aplikujte prostředek přímo neředěný na znečištěná místa a nechte působit 2-3 minuty. Pro čištění velkých ploch nalijte tři uzávěry (60 ml) do 5 litrů vody a vytřete povrch obvyklým způsobem. Při bělení prádla přidejte 10 ml prostředku do 5 litrů vody a nechte působit 45 minut. Potom prádlo důkladně vymáchejte. Pro plošnou dezinfekci v potravinářství a zemědělských provozech připravte pracovní roztok (200 ml prostředku do 10 litrů vlažné vody) a po aplikaci nechte působit minimálně 60 minut. Pro rychlejší účinek doporučujeme zvýšit teplotu lázně na 45 – 60 °C. Pro dezinfekci kotců, např. psů a koček, připravte pracovní roztok (100 ml do 10 litrů teplé vody) a po aplikaci nechte působit nejméně 60 minut. Pro zvýšení dezinfekčního účinku doporučujeme z ploch a předmětů, odstranit organické nečistoty. Na závěr plochy opláchnete vodou. Spektrum účinku: Baktericidní – na bakterie G+ (grampozitivní) a G- (gramnegativní) Biocidní typ: 2, 3, 4 (domácnost, zdravotnictví, zemědělství, potravinářský průmysl)

 

Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P501 Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy. Další údaje: EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. EUH208 Obsahuje P4 - Směs přírodních a syntetických vonných látek. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Nebezpečné látky:

Dodecylsíran sodný, chlornan sodný obsah aktivního chlóru 13-15 %, aminy, C12-14-alkyldimethyl, N-oxidy (Lauramine Oxide)