OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

KRYSTAL Pine Sanan dezinfekční gel 750 ml - pouze pro firmy!

48,40 Kč

40,00 Kč bez DPH

Kód KRY-020
Počet kusů
Skladem: 21 kusy

Krystal Pine Sanan, 750 ml

Krystal Pine Sanan je vysoce účinný čisticí alkalický a extra hustý čisticí a dezinfekční gel. 
Odstraňuje tuky, bílkoviny, usazenou špínu a skvrny.
Dobře působí i na těžko dostupných místech. Snadno přilne k povrchu i na svislých plochách, takže zvyšuje mycí i dezinfekční účinek.
Ničí bakterie, likviduje nepříjemný zápach, dezinfikuje, čistí a bělí.
Je vhodný pro použití v domácnostech, zdravotnictví, potravinářství a v zemědělství.
Je vhodný zejména na záchodové mísy a pisoáry, umyvadla, vany, dřezy, podlahy, kachličky, pracovní plochy a odpady.
Synergický účinek směsi tenzidů a přísady s bělícími vlastnostmi předurčuje tento výrobek k širokému použití v různých oblastech.
Pěnivost prostředku zvyšuje smáčecí schopnosti.


Použití:

Při běžném použití prostředek aplikovat přímo neředěný na znečištěná místa a nechat působit 2-3 minuty.

Pro čištění velkých ploch nalít tři uzávěry (60 ml) do 5 litrů vody a vytřít povrch obvyklým způsobem.

Při bělení prádla přidat 10 ml prostředku do 5 litrů vody a nechat působit 45 minut. Potom prádlo důkladně vymáchat.

Pro plošnou dezinfekci v potravinářství a zemědělských provozech připravit pracovní roztok (200 ml prostředku do 10 litrů vlažné vody) a po aplikaci nechat působit minimálně 60 minut. Pro rychlejší účinek se doporučuje zvýšit teplotu lázně na 45–60 °C.

Pro dezinfekci kotců (např. psů a koček) připravit pracovní roztok (100 ml do 10 litrů teplé vody) a po aplikaci nechat působit nejméně 60 minut. Pro zvýšení dezinfekčního účinku se doporučuje z ploch a předmětů odstranit organické nečistoty. Na závěr plochy opláchnout vodou.


Spektrum účinku:

Baktericidní – na bakterie G+ a G-
Biocidní typ: 2, 3, 4 (domácnost, zdravotnictví, zemědělství, potravinářský průmysl)


Pozor! Nepoužívejte společně s jinými přípravky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).


Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.


Prostředek obsahuje následující účinné biocidní látky (g/100 g směsi):

Chlornan sodný, obsah aktivního chlóru (EC: 231-668-3) 1,7 g


Nebezpečí:

Obsahuje: kyselina sírová, mono-C12-14-alkyl estery, sodná sůl, aminy, C12-14 (sudé číslo)-alkyldimethyl, N-oxid, chlornan sodný, hydroxid sodný.
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů


Složení:

30 % a více voda, méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, bělicí činidla na bázi chloru, hydroxid sodný, parfémy a barviva.


Chraňte před mrazem