OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

KRYSTAL SANAN Klasik 5 l - pouze pro firmy!

166,62 Kč

137,70 Kč bez DPH

Kód KRY-010
Počet kusů
Skladem: 21 kusy

Krystal Sanan Klasik, 5 l

Krystal Sanan Klasik je tekutý dezinfekční prostředek obsahující aktivní chlór, který spolehlivě likviduje bakterie, řasy, nižší houby a viry.
Prostředek je určený k dezinfekci ploch a předmětů v potravinářství, stravovacích provozech, zdravotnictví, wellness oblastech a v dalších epidemiologicky závažných činnostech.
Používá se například k dezinfekci podlah, nábytku, kuchyňského a hygienického náčiní, pro plošnou dezinfekci v potravinářství a v zemědělských provozech, k bělení textilií apod. Je také vhodný k úpravě pitné vody a k ošetření vody v bazénech.


Účinnost prokázaná dle norem:

EN 13727
EN 13624
EN 14476


Použití:

Pro běžné použití: připravit pracovní roztok v poměru 1 : 10 (1 litr prostředku do 10 litrů vody) a aplikovat na povrch pomocí mopu, hadru nebo postřikem. Nechat působit 10–30 minut a potom povrch setřít nebo opláchnout čistou vodou.

Pro plošnou dezinfekci v potravinářství, zemědělských provozech a ve zdravotnictví: připravit pracovní roztok stejným způsobem a aplikovat na ošetřované plochy. Pro razantnější a rychlejší účinek se doporučuje teplotu roztoku zvýšit na 45–60 °C.

Prostředek lze využít i k ponorné dezinfekci drobných předmětů a nástrojů. V pracovním roztoku (1 : 10) je ponechat ponořené po dobu 30 minut a potom je opláchnout čistou vodou.

Pro bělení textilií: připravit roztok z 0,3 litru Sananu Klasik a 40 litrů vody. Po aplikaci bělené textilie důkladně vymáchat v čisté vodě.

K likvidací řas v bazénech: dávkovat prostředek v množství 25 ml/m3 v týdenních intervalech, při startu dávkovat prostředek v množství 50 ml/m3. Pro otevřená koupaliště se doporučuje dávkování zdvojnásobit.

Pro dezinfekci kotců (např. psů a koček): připravit pracovní roztok (100 ml do 10 litrů teplé vody) a po aplikaci nechat působit nejméně 60 minut. 

Pro ošetření pitné vody: dávkovat množství 20 ml/m3 a nechat působit 30 minut.

Pro zvýšení dezinfekčního účinku se doporučuje z ploch a předmětů odstranit organické i anorganické nečistoty. Na závěr plochy opláchnout vodou.


Spektrum účinku: ¨

Baktericidní – na bakterie G+ a G-
Fungicidní – většina mikroskopických a vláknitých hub
Virucidni – HIV, adenoviry, papovaviry, rotaviry, hepatitida B a C (HBV, HCV), ECBO (Enteric Cytopathogeníc Bovine Orphan Virus)
Biocidní typ: 2, 3, 4, 5 (domácnost, zdravotnictví, zemědělství, potravinářský průmysl, ošetření pitné vody)


Prostředek obsahuje následující účinné biocidní látky (g / 100 g směsi):

Chlornan sodný, obsah aktivního chlóru (EC: 231-668-3): 8,0 g


Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.


Nebezpečí:

Obsahuje: chlornan sodný, hydroxid sodný. Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).


Složení:

30 % a více voda, 5-15 % bělicí činidla na bázi chloru, méně než 5 % hydroxid sodný.


Chraňte před mrazem.