OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

KRYSTAL tekutý písek 600 g

35,09 Kč

29,00 Kč bez DPH

Kód KRY-062
Počet kusů
Skladem: 58 kusy

Krystal tekutý písek. Vyznačujte se dokonalou mycí schopností. Odstraňuje nečistoty ze znečištěných ploch, kuchyňských ploch, ze sporáků i z velmi nečištěného nádobí.

 

Návod k použití:

Přípravek naneste na znečištěné místo, měkkou houbou vyčistěte a opláchněte vodou.

 

Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti H318 Způsobuje vážné poškození očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. · Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle / obličejový štít. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P501 Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.

 

Skladování:

Skladujte při teplotách 5 – 25 °C.