OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

KRYSTAL Universal Cleaner 750 ml

26,50 Kč

21,90 Kč bez DPH

Kód KRY-076
Počet kusů
Skladem: 36 kusy

Popis výrobku: Jeho univerzální použití ho předurčuje k použití v každé domácnosti či firmě, bezkonkurenční poměr ceny a výkonu, příjemná parfemace. Velmi praktický pomocník v každé domácnosti. Je určený pro každodenní úklid. Svým složením je vhodný pro úklid různých druhů špíny a nečistot. (podlahy, okna, dveře, nádobí a další)

 

Návod k použití:

Do 5 litrů mycího roztoku dávkujte 1 polévkovou lžíci

 

Nebzpečí:

Nebezpečné komponenty k etiketování: alkoholy, C12-14, ethoxylované, sulfáty, sodné soli (Sodium Laureth Sulfate; SLES) N,N-bis-(hydroxyetyl)-amidy kyselin z kokosového oleje · Standardní věty o nebezpečnosti H318 Způsobuje vážné poškození očí. · Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle / obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P501 Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.

 

Složení:

Více než 30 % voda, méně než 5 % anionaktivní tenzidy, neionogenní tenzidy, chlorid sodný, konzervační činidlo, kyselina citrónová, Parfum, Citral, barvivo.

 

Skladování:

Skladujte při teplotách 5 °C - 25 °C. Chraňte před mrazem.