OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

KRYSTAL WC gel do závěsných košíčků modrý 750 ml

KRYSTAL WC gel do závěsných košíčků modrý 750 ml
Akce
- 20%

79,38 Kč

65,60 Kč bez DPH

původně 99,22 Kč

Kód KRY-113
Počet kusů
Skladem: 79 kusy

Krystal WC gel do závěsných košíčků, modrý 750 ml

Krystal WC gel do závěsných košíčků, modrý je slabě kyselý prostředek gelové konzistence pro naplnění závěsných košíčků. Příjemně provoní prostor toalet a odstraní vodní kámen.

 

17 ks / kart.


Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: H226 Hořlavá kapalina a páry. H318 Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

EUH208 Obsahuje Reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1) Může vyvolat alergickou reakci.

Obsahuje Alkoholy C12-15 rozvětvené a lineární, ethoxylované (více než 2,5 EO), 1-Propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-,N-C8-18 (sudé číslo) Acyl deriváty, Hydroxidy, vnitřní sůl, Ethoxylovaný alkohol mastné kyseliny (víc než 5 – 20 EO).Složení:

5-15 % neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % amfoterní povrchově aktivní látky, parfémy (Benzyl salicylate, Limonene, Linalool, Amyl cinnamal), konzervační činidla (Methylchloroisothiazolinone a Methylisothiazolinone).