OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

KRYSTAL WC na rez a vodní kámen keramika modrý 5 l

254,10 Kč

210,00 Kč bez DPH

Kód KRY-102
Počet kusů
Skladem: 31 kusy

Krystal WC na rez a vodní kámen modrý, 5 l

Krystal WC na rez a vodní kámen modrý je tekutý kyselý WC čisticí prostředek na keramické plochy k přímému použití (keramické sanitární povrchy, WC).
Odstraňuje rez, vodní a močový kámen, poradí si i s dlouhodobými nánosy mechanických nečistot. Umí působit nad i pod vodní hladinou a pod okrajem toalety.
Zanechává vysoký lesk keramiky.
S příjemnou parfemací
Není vhodný na nerez
Odstraní špínu i vodní kámen.
Dokonale dezinfikuje.

128 ks/pal.


Použití:

Nechte působit, poté důkladně opláchněte vodou.


Nebezpečí:

Obsahuje: alkoholy, C12-14 (sudé číslování), ethoxylovaný, kyselina etidronová, kyselina chlorovodíková, octová kyselina.
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním balení. Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.


Složení:

Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, fosfonáty, polykarboxyláty, parfémy (Hexyl cinnamal).


Skladování:

Skladujte při teplotách od +5 do +25 °C. Chraňte před mrazem. Nádrž držte neprodyšně uzavřenou.