OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

KRYSTAL WC na rez a vodní kámen modrý 5 l

180,29 Kč

149,00 Kč bez DPH

Kód KRY-102
Počet kusů
Skladem: 1 kus

Krystal WC kyselý na keramické povrchy.

 

Návod k použití:

K přímému použití. Nechte působit a poté důkladně opláchněte.

 

Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti H318 Způsobuje vážné poškození očí. · Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle / obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P501 Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.