OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

KYSELINA solná technická 1 l

61,71 Kč

51,00 Kč bez DPH

Kód KYS-011
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Kyselina solná technická, 1 l


Kyselina solná technická k úpravě vody, odstraňování vodního kamene, k čištění potrubí a odpadů.

 


Použití:


Používá se k čištění, leptání a dalším technickým účelům. Rozpouští kovy (i chromování) a vodní kámen. Při použití se uvolňuje dráždivý chlorovodík, proto je nutné při práci dodržovat platné bezpečnostní předpisy.

 


Nebezpečí:


H290 Může být korozivní pro kovy. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P308+P311 PŘI expozici nebo při podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

 


Záruční doba:


Při dodržování skladových podmínek je záruční doba 24 měsíců od data plnění vyznačeného na obalu. Chraňte životní prostředí. Recyklovatelný obal – po vymytí odevzdejte do tříděného odpadu.