OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

LAGUNA prací gel bez parfému 47 PD

202,92 Kč

167,70 Kč bez DPH

Kód LAG-025
Počet kusů
Skladem: 9 kusy

Laguna prací gel bez parfému, 47 PD

Laguna prací gel bez parfému na bílé a barevné prádlo
Koncentrovaný prací gel
Vysoká účinnost už při nízkých teplotách
Látky se změkčujícím efektem
Složky rostlinného původu
Bez fosfátů, barviv a optických zjasňovačů


Použití: 

Prací gel dávkujte podle znečištění prádla a tvrdosti vody.
Nelijte přímo na prádlo. Není vhodný na vlnu a hedvábí. Perte při nejnižší možné teplotě a plně využívejte kapacitu pračky.


Díky tomu, že neobsahuje parfémy, lze kombinovat s parfémy na prádlo.


Varování:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle. P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. P501 Odstraňte obal: po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro tříděný odpad.
EUH208 Obsahuje Methylchloroisothiazolinone (a) Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.


Složení:

Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % amfoterní povrchově aktivní látky, enzymy, pomocné látky, konzervační činidla, Methylchloroisothiazolinone (a) Methylisothiazolinone.