OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

LARRIN čistič koupelen rozprašovač 500 ml

65,70 Kč

54,30 Kč bez DPH

Kód LAR-046
Počet kusů
Skladem: 55 kusy

Pohodlně, rychle, šetrně a bez námahy odstraňuje nečistoty, skvrny od mýdla a vodního kamene v koupelně a na WC. Zanechává na čištěném povrchu zářivý lesk a intenzivní svěží vůni. Speciální neutralizátor pachů odstraňuje případné nežádoucí pachy. Vhodný na všechny nerezové, keramické, smaltované a jiné omyvatelné povrchy (vany, umyvadla, sprchové kohouty, dlaždice, obklady, nerezové vodovodní baterie apod. Před prvním použitím vždy vyzkoušejte účinek na málo viditelném místě.

 

Návod k použití:

Otočte trysku do polohy ON. Nastříkejte na čištěný povrch, rozetřete a opláchněte vodou. Nechte podle potřeby působit, nejdéle však 5 minut. Důkladně pláchněte vodou a otřete. Velkého znečištění postup opakujte. Vymytý prázdný obal odstraňte do tříděného odpadu.

 

Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti H318 Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P260 Nevdechujte aerosoly. P264 Po manipulaci důkladně omyjte zasažené části těla vodou. P280 Používejte ochranné brýle/ochranné rukavice. P301+330+331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P313 Vyhledejte lékařskou pomoc. P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte lékaře. P501 Odstraňte obsah/obal v místě určeném obcí.