OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

LARRIN čistič Koupelny rozprašovač 500 ml

80,71 Kč

66,70 Kč bez DPH

Kód LAR-046
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Larrin čistič Koupelny s rozprašovačem, 500 ml

Larrin čistič Koupelny s rozprašovačem obsahuje kombinaci účinných čisticích složek, neutralizátoru pachů a intenzivní vůně.
Pohodlně, rychle a šetrně odstraňuje nečistoty, skvrny od mýdla a vodního kamene v koupelně a na WC, kde zanechává zářivý lesk a intenzivní svěží vůni.
Speciální neutralizátor eliminuje případné nežádoucí pachy.
Vhodný na všechny nerezové, keramické a smaltované povrchy (vany, umyvadla, sprchové kouty, dlaždice, obklady, vodovodní baterie apod.).
Nepoužívejte na povrchy méně odolné vůči kyselinám (mramor, kámen, starší typy smaltu, lakované povrchy apod.).


Použití:

Otočte trysku do polohy ON. Nastříkejte na čištěný povrch, opláchněte vodou. Při silnějším znečištění nechte působit déle. Postup možno zopakovat. Před prvním použitím vždy vyzkoušejte účinek přípravku na málo viditelném místě. Vymytý prázdný obal odložte do tříděného odpadu.
Přípravek obsahuj sekundární alkansulfonát, sodná sůl; 2-propylenheptanol ethoxylovaný, propxylované


Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: H318 Způsobuje vážné poškození očí. Doplňkové údaje na štítku pro některé směsi: EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazolin-3-on. Může vyvolat alergickou reakci. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci si důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. P280 Používejte ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.


Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfém (Hexyl cinnamal), 1,2-benzoisothiazolin-3-on.