OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

LARRIN Deo vonný koncentrát rozprašovač Flower 500 ml

109,26 Kč

90,30 Kč bez DPH

Kód LAR-071
Počet kusů
Skladem: 55 kusy

Provoní toalety, koupelny a jiné místnosti. Uvolňuje intenzivní vůni. Je vhodný do domácnosti i veřejné prostory.

 

Použití:

Nastříkejte na nenasákavé povrchy – WC, dveře, okrasné nádoby, apod. Lze použít na na vytírání podlah. Opakovaným použitím se zpříjemňuje vzduch.

 

Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti H318 Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P260 Nevdechujte aerosoly (pouze u varianty 01242 s rozprašovačem) P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P313 Vyhledejte lékařskou pomoc. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte lékaře.

 

Použitý obal předejte k recyklaci.