OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

LARRIN Koralan 500 ml

73,81 Kč

61,00 Kč bez DPH

Kód LAR-012*

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Číslo artiklu Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks
LAR-012*A

LARRIN Koralan R čis.kob.500ml

33 kusy 73,81 Kč
LAR-012*B

LARRIN Koralan stroj.čiš.500ml

15 kusy 73,81 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

Larrin Koralan na ruční čištění koberců, 500 ml


Larrin Koralan na ruční čištění koberců je suchá pěna pro ruční čištění koberců a potahů.

Koncentrát pro snadné a šetrné použití

Čistí do hloubky, důkladně a šetrně. Oživuje barvy čištěných textilií. Zabraňuje opětovnému znečištění. Přispívá k potlačení roztočů. Působí antistaticky.Použití:


Před použitím Koralanu vysajte koberec. Pro ruční čištění zřeďte v poměru 1 díl přípravku na 4-6 dílů teplé vody (max. 60 °C). Mícháním vytvořte z roztoku pěnu, kterou budete lehce vtírat houbou nebo měkkým kartáčem do povrchu čištěné textilie. Po zaschnutí zbytek pěny odstraňte vykartáčováním nebo vysavačem.

Pozor: Před prvním použitím vyzkoušejte stálost barev koberce na málo viditelném místě. Dbejte pokynů výrobce čištěné textilie. Čistěte pouze pěnou, nikoli vodným roztokem.

Chraňte před mrazem! Vymytý prázdný obal předejte k recyklaci.


 

Nebezpečí:


H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazolin-3-on. Může vyvolat alergickou reakci. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.


 

Složení:


5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, parfém, (Butylphenyl methylpropional, Hexyl cinnamal), 1,2-benzisothiazolin-3-on.

Přípravek obsahu: laurylsulfát sodný.