OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

LARRIN kostky do pisoárů Bridž 1 kg NOVINKA

271,04 Kč

224,00 Kč bez DPH

Kód LAR-206
Počet kusů
Skladem: 100 kusů

Larrin kostky do pisoárů Bridž 1 kg

Larrin kostky do pisoárů Bridž uvolňují příjemnou a intenzivní vůni. Omezují tvorbu vodního a močového kamene. Čistí a dezodorují. Bohatě pění. Obsahují účinné složky, které odstraňují nečistoty a zabraňují tvorbě usazenin i na špatně přístupných místech.

 

Použití:

Vložte tabletu do pisoárové mísy. Při každém spláchnutí se uvolňují účinné a vonné látky.

 

Nebezpečné látky:

Reakční produkt benzensulfonové kyseliny, 4-C10-13-sek-alkylderiváty. a benzensulfonová kyselina, 4-methyl-a hydroxid sodný; Amidy, C12-18 a C18 (nenasycené.), N-(hydroxyethyl, Limonene. Obsahuje Limonene, Cineole (Eucalyptol), Pin-2(10)-ene (beta- Pinenes), p-Mentha-1,4 (8)-diene (Terpinolene). Může vyvolat alergickou.

 

Nebezpečí:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně). Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.